Ogólne warunki gwaracji

Ogólne warunki gwarancji na usługi serwisowe w  EMKAR  SP.  Z o.o.

Postanowienia ogólne

 

Niniejsze Ogólne warunki gwarancji na usługi serwisowe w EMKAR  SP.  Zo.o.

(zwane dalej Ogólne warunki gwarancji EMKAR  SP. Z o.o.

lub Ogólne warunki)

to dobrowolna gwarancja udzielana przez EMKAR  SP.  Z o.o.

 i dotyczy wykonywanych płatnych Usług serwisowych.     

Gwarantem jest EMKAR  SP.  Z o.o., który dokonał naprawy Podzespołu lub Układu paliwowego, mechanicznego lub chłodniczego i który jest jedynym upoważnionym do rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych w ramach niniejszych Ogólnych warunków.

Ogólne warunki gwarancji EMKAR  SP.  Z o.o. są uzupełnieniem uprawnień ustawowych wynikających z przepisów ogólnych, w tym Ustawy o prawach konsumenta oraz z Kodeksu cywilnego oraz nie wyłączają i nie ograniczają tych uprawnień.

W przypadku wątpliwości dotyczących niniejszych Ogólnych warunków zalecane jest skontaktowanie się bezpośrednio z Serwisem, EMKAR  SP.  Z o.o.

Każdy klient korzystający z usług EMKAR Sp. Z O.O. zobowiązany jest posiadać Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia skuteczną ochroną przedsiębiorcy w sytuacjach niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu, np. uszkodzenie, zniszczenie itp.

Przedmiot i okres gwarancji

Przedmiotem gwarancji na wykonane Usługi serwisowe jest poprawne technicznie działanie w pojeździe lub maszynie naprawionego przez Serwis Podzespołu.

Gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od daty odbioru podzespołu, pojazdu lub maszyny.(tylko i wyłącznie na element naprawiany )

W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych dot. wykonanej Usługi Serwisowej, Klient niezwłocznie zawiadomi Serwis o występujących usterkach, podając jednocześnie dane dotyczące pojazdu i zgłaszając uwagi do wykonanej Usługi. Naprawa lub wymiana części w ramach gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu ochrony gwarancyjnej, zatem okres gwarancji kończy się wraz z upływem 3 miesięcy licząc od daty wykonania usługi

Warunki gwarancji

Serwis przeprowadzający naprawę, po jej zakończeniu, przekazuje ustnie lub pisemnie klientowi wytyczne i zalecenia dotyczące naprawionego Podzespołu lub wytyczne i zalecenia dotyczące dalszego użytkowania, do których Klient powinien się bezwzględnie zastosować.

W okresie gwarancji Klient zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt wymaganych czynności przeglądowych pojazdu lub maszyny (m.in. wymiana filtrów), zgodnie z zaleceniami i terminami oraz powinien zachować do wglądu dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności.

Gwarancja nie dotyczy kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, przegląd i inne. Gwarant nie odpowiada też za jakiekolwiek obrażenia fizyczne osób, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, zniszczenia, koszty lub straty finansowe związane z przedmiotem roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja traci ważność w przypadku zatarcia/zniszczenia elementów/znaczników/tabliczek identyfikacji Podzespołu/Układu, w szczególności numerów seryjnych

Gwarancja nie obejmuje

 1. uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy Podzespołu wynikających z montażu/zainstalowania i/lub uruchomienia Podzespołu niezgodnie z wytycznymi i zaleceniami Serwisu;
 2. uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy wynikających z niezastosowania się do wytycznych i zaleceń Serwisu dotyczących dalszego użytkowania;
 3. elementów Podzespołu/Układu, które nie podlegały naprawie, takich jak cewki elektromagnetyczne, elementy piezoelektryczne, oraz obudowy/korpusy;
 4. uszkodzeń lub nieprawidłowego działania Podzespołu powstałych z winy Klienta, w wyniku eksploatacji niezgodnie z instrukcjami obsługi i/lub niestandardowym użytkowaniem do którego pojazd lub urządzenie nie jest przeznaczone (np. używanie pojazdu do zawodów sportowych);
 5. uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy Podzespołu lub Układu paliwowego wynikających z użycia ewidentnie zanieczyszczonego paliwa i/lub oleju opałowego;
 6. samowolnej przebudowy/modyfikacji układu/zespołu, w którym montowany/używany jest Podzespół, w szczególności powodującej zmiany parametrów pracy, w tym zainstalowania dodatkowego osprzętu;
 7. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym wykonaniem okresowych czynności obsługowych (przeglądów) oraz wykonaniem przeglądu przez nieupoważniony/nieuprawniony serwis;
 8. próbą dokonania naprawy i/lub ingerencji (np.: rozkręcenia) przez nieupoważnione osoby w tym nieupoważniony/nieuprawniony serwis;
 9. gdy dostarczony w ramach reklamacji Podzespół lub Układ paliwowy jest rozmontowany lub/i zdekompletowany oraz/lub ma zdemontowane/uszkodzone elementy zabezpieczające;
 10. uszkodzeń mechanicznych wywołanych zewnętrzną, nieuzasadnioną ingerencją, w szczególności z użyciem bardzo dużej siły;
 11. zamontowaniem Podzespołu lub Układu do innego pojazdu lub maszyny, niż ten/ta do którego Podzespół/Układ jest przeznaczony;
 12. uszkodzeń powstałych w wyniku nieskutecznych prób czyszczenia systemu paliwowego lub/i olejowego, w którym stwierdzono zanieczyszczenia lub/i opiłki; uszkodzeń powstałych podczas transportu lub wysyłki Podzespołu/Układu do Serwisu;

ł.    rekompensaty za czasową niesprawność pojazdu/maszyny oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub poniesione koszty, w tym holowanie pojazdu lub/i utracone w tym czasie zyski lub/i poniesione koszty, uszkodzenie towaru. W przypadku konieczności pokrycia kosztów związanych z transportem pojazdu do Serwisu w celu wykonania naprawy gwarancyjnej objętej gwarancją Serwisu, koszty te obciążają wyłącznie Klienta bez prawa żądania ich zwrotu.

 1. uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy Podzespołu/Układu w wyniku wypadku, katastrofy, wojny, pożaru, oszustwa lub kradzieży.

Gwarancja nie obejmuje Usług Serwisowych wykonanych przy użyciu części zamiennych dostarczonych przez Klienta.